Szkoła Podstawowa
im. Wspólnej Europy
w Nawodnej

SP Nawodna

Nawodna 93

74-500 Chojna

tel. 91 414 72 47

spnawodna@o2.pl

Sprawozdania finansowe

„Na postawie § 34 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342 ze zm.) sprawozdanie finansowe za 2019r. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej znajduje się na stronie internetowej http://bip.asiis.edu.pl/

Skip to content